Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Mrągowo
Wersja z dnia

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Mrągowo

"Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takie wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą" (art.2 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest:

1) . Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(t.j.Dz. U. z 2020, poz. 218).
2) . Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „ Niebieskie Karty" i wzorów formularzy „ Niebieska Karta".
3) . Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.z 2019 poz. 2277)
4) . Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2019, poz.1507)
5) . Uchwała Nr XXII/157/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ( Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2020 r., poz. 859)

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

  • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Mrągowo wchodzą:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie
● Elżbieta Mierczak – Przewodniczący Zespołu Dyrektor GOPS w Mrągowie
● 
Ewa Piaskowskastarszy specjalista pracy socjalnej GOPS w Mrągowie
● Małgorzata Dobrowolska-Rydel –
starszy pracownik socjalny GOPS w Mrągowie
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Mrągowie
● Halina Całka – pełnomocnik GKRPA
Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie
● Łukasz Banaś – policjant- dzielnicowy Gminy Mrągowo
Oświata w Gminie Mrągowo
● Teresa Jachimowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szestnie
Ochrona Zdrowia w Mrągowie
● Beata Daniłowska – pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Sąd Rejonowy w Mrągowie
● Mariusz Lemanek – kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich
Stowarzyszenie SYNAPSA w Mrągowie
● Iwona Krywiczanin – prezes stowarzyszenia
 
 

Pamiętaj !
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej, bądź widzisz , że inni jej doznają powiadom Policję ( 997, 112), Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-12-00-02 lub właściwą instytucję np. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ( Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy !

Kontakt
Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mrągowo
ul. Wojska Polskiego 5A/12
11-700 Mrągowo
Telefon : 89 741 33 07