Wersja nieobowiązująca z dnia

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817)
i
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013r.)

Dokumenty:
Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. Członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. Osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność
  i właścicielom lokali mieszkalnych,
 4. Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
Dochód:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od. 01.03.2015 r. najniższa emerytura wynosi 880,45zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się :
 1. Dodatków dla sierot zupełnych,
 2. Zasiłków pielęgnacyjnych,
 3. Zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 4. Jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 5. Dodatku mieszkaniowego,
 6. Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 7. Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 8. Dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 9. Pomocy w zakresie dożywiania

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Powierzchnia mieszkania:

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób


70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Gospodarstwo domowe:

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Wydatki na mieszkanie:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczna,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Wstrzymanie wypłaty dodatku:

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego:

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

 1. Występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
 2. Faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.
Termin załatwienia sprawy:

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH SKŁADA SIĘ W SIEDZIBIE GOPS PRZY UL. WOJSKAPOLSKIEGO 5A/12, 11-700 MRĄGOWO POKÓJ NR 7  TEL. (89) 741 33 07 w. 6.

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 

Zaświadczenie o dochodach:

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.