Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016.

Zarządzenie Nr 176/16

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 11-17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 165/16 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2016 zarządzam, co następuje:

§ 1

1.1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo

w roku 2016 w zakresie:

I . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

  • Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie - 4.500,00 zł,
  • Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie - 3.500,00 zł
  • Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT" Boże w kwocie - 25.000,00 zł
  • Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie - 4.000,00 zł
  • Fundacja Inkubator Kreatywności w kwocie - 1.000,00 zł

II. Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

postanawiam przyznać dotację:

  • Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES" w Mrągowie w kwocie - 4.000,00 zł,

III. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznaję dotację:

  • Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie - 5.000,00 zł.

IV. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację:

  • Fundacji Inkubator Kreatywności - 2.000,00 zł

1.2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński

Załączniki