Wersja obowiązująca z dnia

RBK.6220.2.2016 Mrągowo, dn.08.02.2016r. OBWIESZCZENIE

RBK.6220.2.2016

Mrągowo, dn.08.02.2016r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U . z 2013r, poz. 1235 ze zm.)

WÓJT GMINY MRAGOWO

zawiadamia

 

że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mrągowie o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowa farmy fotowoltaicznej „Mrągowo I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Ruska Wieś, gmina Mrągowo, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce geodezyjnej nr 301/1 i 391 obręb Ruska Wieś gmina Mrągowo.

inwestorem będzie:

Chatteris Investments Sp. z o.o., ul. Miodowa 10, 00-252 Warszawa

Adres do korespondencji: RTB Developer sp. z o.o., ul. Synów Pułku 37a, 80-298 Gdańsk

 

 

 

 

 

Data wywieszenia:…………………………………….

 

Data zdjęcia:…………………………………………..