KDR

Ogłoszono przez Marcin Banach

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 
 
kdr_awers_1200_dpi.jpg
 
kdr_rewers_1200-dpiqr.jpg

Źródło obrazka: załącznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.(poz. 1954)

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.


Z aktami prawnymi można się zapoznać na stronie mpips.gov.plw zakładce „wsparcie dla rodzin z dziećmi”.

 

            Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin – również zastępczych i rodzinnych domów dziecka, a także samotnych rodziców – posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat, a gdy dziecko uczy się lub studiuje - do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – bez względu na ich wiek. Program zawiera ofertę ulg, preferencji oraz świadczeń, jakie mogą uzyskać rodziny wielodzietne w takich obszarach jak m.in. edukacja, kultura, sport i rekreacja, przejazdy komunikacją publiczną, ulgi podatkowe.

             Zadaniem wprowadzonej Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny jest umacnianie rodziny w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży. Działania te są elementem polityki społecznej, która daje możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku. Posiadacz Karty Dużej Rodziny jest uprawniony do korzystania z niej nie tylko na terenie Gminy Mragowo, ale również na obszarze całego kraju.            

 

 

WAŻNE !!!

● Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

● Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

● Karta jest przyznawana bezpłatnie.             

 

Kto może złożyc wniosek o wydanie Kart Dużej Rodziny?

 

Wniosek o przyznanie Karty może złożyć pełnoletni członek rodziny wielodzienej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek dotyczy wszystkich wyszczególnionych w nim członków rodziny wielodzietnej.

 

Jakie dokumenty należy okazać w celu uzyskania Karty Dużej Rodziny ?

 

 Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

 

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 

 

 

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5A/12, pokój 4 .

 

Więcej informacji oraz wniosek do pobrania pod adresem: www.rodzina.gov.pl w zakładce duża rodzina.