Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała Nr XXXV/275/17 Rady Gminy Mrągowo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych.

Numer aktu: XXXV/275/17

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXXV/275/17

Rady Gminy Mrągowo

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.,,a’’ ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)  na wniosek Wójta Gminy Mrągowo

Rada Gminy  Mrągowo  uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 247/1 o pow. 0,0467ha położonej w obrębie Kosewo zapisanej w KW OL1M/00011227/8 będącej własnością Gminy Mrągowo na nieruchomość oznaczoną jako działka Nr 246/23 o pow. 0,0876ha położonej w obrębie Kosewo zapisanej w KW OL1M/[***] stanowiącej własność [***].

2. Załącznik Nr 1 do uchwały przedstawia działki będące przedmiotem zamiany.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

 

 

[***] - [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.); jawność wyłączył: Marcin Banach - informatyk/Referat Organizacyjno-Administracyjny]

Załączniki: