Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA NR XX/167/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo.

Numer aktu: XX/167/16

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWALA NR XX/167/16

Rady Gminy Mragowo

z dnia 25 maja 2016r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/79/15 Rady Gminy Mragowo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mragowo uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/295/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2013 r.

Rada Gminy Mragowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXIX/295/13 Rady Gminy Mrągowo z dnia 05 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo wprowadza się wymienione niżej zmiany, które są ujęte w tekście jednolitym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i na ujednoliconym rysunku studium w skali 1: 25 000 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 1. W części zatytułowanej „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się następujące zmiany

-    w rozdziale 5 KIERUNKI ROZWOJU FUNKCJI GOSPODARCZYCH w pkt 5.3 po słowach „(w części miejscowości położonej poza OCHK)” dodaje się kolejny akapit w brzmieniu:

„We wsi Marcinkowo studium wyznacza teren pod usługi handlowe z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.”

 

- w rozdziale 6 ZASADY ROZWOJU OSADNICTWA

wyrazy: „Według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, uchwalonego w 2002 r., gmina Mragowo położona jest w olsztyńskiej strefie polityki przestrzennej. Miasto Mrągowo wg planu województwa, stanowi subregionalny ośrodek rozwoju spełniający ważną rolę w aktywizowaniu obszaru. Ośrodek koncentracji infrastruktury usługowej o znaczeniu powiatowym i ponad powiatowym w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu, obsługi ruchu turystycznego, handlu, obsługi lokalnego biznesu.”

zastępuje się wyrazami:

 „Według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego, uchwalonego w 2015 r., miasto Mrągowo stanowi lokalny ośrodek osadniczy II stopnia spełniający ważną rolę w aktywizowaniu obszaru. Powinna tu następować koncentracja funkcji gospodarczych i usługowych, również dla potrzeb obsługi obszarów wiejskich.”

 

-    w rozdziale 10 OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1

wyrazy:

 • Budowa drogi krajowej nr 16 Olsztyn- Mrągowo- Ełk.
 • Przebudowa i utrzymanie drogi krajowej nr 59 Giżycko -Rozogi w miejscowościach Młynowo, Zalec, Mierzejewo.
 • Modernizacja i utrzymanie dróg wojewódzkich nr 591 Mrągowo- Kętrzyn- Gr. Państwa, nr 600 Mrągowo – Szczytno.
 • Budowa chodników w miejscowościach przy drogach wojewódzkich
 • Przebudowa i utrzymanie dróg powiatowych.
 • Remonty nawierzchni odcinków dróg powiatowych.
 • Przebudowa nienormatywnych mostów .
 • Budowa parkingów przy drogach powiatowych.
 • Budowa chodników w miejscowościach przy drogach powiatowych.
 • Budowa innych ponadlokalnych urządzeń infrastruktury technicznej.
 • Objęcie działaniami rewaloryzacyjnymi obiektów, zespołów i układów zabytkowych najważniejszych dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.
 • Wzmocnienie potencjału usługowego subregionalnych i ponadlokalnych ośrodków rozwoju w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, kultury, obsługi biznesu.

 

zastępuje się wyrazami:

1.   Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oznaczeniu ponadlokalnym ustalonych w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa (wg planu zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwalonego uchwałą nr VII/164/15 Sejmiku Województwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r.)

 • „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie (zapewnienie dostępu do usług szerokopasmowych dla mieszkańców, instytucji publicznych oraz przedsiębiorców w województwie warmińsko-mazurskim
 • Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa - Barciany –Kętrzyn –Mrągowo, etap I.
 • Budowa GPZ Mrągowo Zachód wraz z zasilającą linią 110kV
 • Modernizacja linii 110kV Biskupiec –Mrągowo.
 • Realizacja gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Szczytno –Młynowo -Muławki k. Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin, relacji Młynowo – Monetki
 • Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Poprawa jakości gleb poprzez regulacje stosunków wodnych oraz ochrony użytków rolnych przed powodzią, zwiększenie retencji wodnej.
 • Projekt odtworzenia, kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomowego rz. Muntówka km 1+250 –3+032 gm. Mrągowo.
 • Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Ochrona przyrody, zagospodarowanie turystyczne (Mazurski Park Krajobrazowy Krutyń).
 • Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej. Modernizacja i rozbudowa punktów informacji turystycznej
 • Warmia i Mazury Pro –invest 2015.”

 

2.      Planowane przez GDDKiA zamierzenia inwestycyjne na drogach krajowych do 2030 roku (wg planu zagospodarowania przestrzennego województwa Warmińsko-Mazurskiego).

 

 • Budowa drogi krajowej DK 16 Borki Wielkie – Mrągowo-Orzysz

      3.         Do zadań ponadlokalnych wynikających z przyjętych w planie województwa kierunkach rozwoju należą:

 • Przebudowa drogi nr 16 do parametrów klasy GP, a docelowo do klasy S
 • Przebudowa drogi krajowej nr 59 Giżycko -Rozogi.
 • Przebudowa dróg wojewódzkich nr 591 Mrągowo- Kętrzyn- Gr. Państwa, nr 600 Mrągowo – Szczytno.
 • Przebudowa dróg powiatowych.
 • Objecie działaniami rewaloryzacyjnymi obiektów, zespołów i układów zabytkowych najważniejszych dla zachowania tożsamości kulturowej regionu.
 • Wzmocnienie potencjału usługowego lokalnych ośrodków osadniczych.
 • Zwiększenie lesistości

 

-    w rozdziale 11 OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI, SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

a)  po słowach: „obszarów przestrzeni publicznej” przecinek zastępuje się kropką.

b) wyrazy : „a także nie przewiduje się lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

zastępuje się wyrazami: W miejscowości Marcinkowo wyznacza się teren pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

 1. Na rysunku studium w skali 1:25 000 zatytułowanym „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo zostały oznaczone granice terenu pod lokalizacje obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

 

§ 2. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mragowo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Sławomir Olender

Załączniki: