Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych