Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

OA.0002.13.2019 Mrągowo, dnia 07.10.2019r. O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 17 października 2019r. (czwartek) XVII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 11:00.

OA.0002.13.2019

Mrągowo, dnia 07.10.2019r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 17 października 2019r. (czwartek) XVII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 11:00.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

 1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
 5. Prezentacja LGD „Mazurskie Morze” dotycząca zadań zrealizowanych na terenie Gminy Mrągowo z dofinansowania,
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia statutów sołectw,
 • ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub
  w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 • określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 • wyrażenia zgody za zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Mrągowo od Gminy Piecki zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 • ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo,
 • zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2019-2033,

-     zmiany budżetu gminy na 2019 rok,

 1. Interpelacje i zapytania radnych,
 2. Wolne wnioski i informacje,
 3. Zakończenie obrad sesji.