Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 12.08.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 12.08.2019 r.

 

            Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr XXXIV/365/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 1515),

 

Wójt Gminy Mrągowo

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

 

 

których przedmiotem jest wzorcowy projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Mrągowo. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

 

 

Projekt statutu sołectw dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminamragowo.net, na stronie internetowej Gminy Mrągowo http://mragowo.warmia.mazury.pl, oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

 

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 2 września 2019 roku do 20 września 2019 roku,
w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo pok. Nr 6, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres:
poczta@gminamragowo.pl.

 

                                                           Wójt Gminy Mrągowo

                                                           (-) Piotr Piercewicz

Załączniki: