Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konsultacje społeczne

Ogłoszono przez Marcin Banach

ZARZĄDZENIE NR 126/19 WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 12.08.2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Mrągowo.

ZARZĄDZENIE  NR 126/19
WÓJTA GMINY MRĄGOWO
z dnia 12.08.2019 r.

w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Mrągowo.

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/365/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.    Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mrągowo, których projekt wzorcowy stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2.    Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 2 września 2019 r. do 20 września 2019r.
3.    Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Gminy Mrągowo.
4.    Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Mrągowo.

§ 2

1.    Konsultacje polegać będą na udostępnieniu treści projektu wzorcowego statutu mieszkańcom Gminy Mrągowo w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gminamragowo.net, na stronie internetowej Gminy Mrągowo http://mragowo.warmia.mazury.pl, oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo. 
2.    Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych uwag, opinii  
i wniosków na formularzu konsultacyjnym stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia. 
3.    Wypełniony formularz konsultacyjny należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Mrągowo pok. Nr 6, za pomocą poczty na adres Urzędu Gminy Mrągowo, 
ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: poczta@gminamragowo.pl.

§ 3

Treść obwieszczenia o konsultacjach społecznych stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4

1.    Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz wywieszone 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo. 
2.    Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                Wójt Gminy Mrągowo
                                (-) Piotr Piercewicz
 

Załączniki: