Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Spis jest udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo,  ul. Królewiecka 60A, w dniach od 17 czerwca 2019 r., do 25 czerwca 2019 r. w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu, tj. pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:15-15:15.

Pouczenie

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Wójt Gminy Mrągowo rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty wniesienia i wydaje decyzję w tej sprawie.

Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.

Sąd rozpatruje skargę w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz organowi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze.

 

                                                                                               Wójt Gminy Mrągowo

                                                                                               

                                                                                 

 

Załączniki: