Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

O G Ł O S Z E N I E OA.0002.12.2019 Mrągowo, dnia 13.05.2019r. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 31 maja 2019r. (piątek) XII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo – sala Nr 1. Początek obrad o godz. 800.

O G Ł O S Z E N I E

 

OA.0002.12.2019                                                                             Mrągowo, dnia 13.05.2019r.

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.
poz. 506.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 31 maja 2019r. (piątek) XII Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo – sala
Nr 1. Początek obrad o godz. 800.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

 1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,
 2. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy,
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018 przedstawionego przez Wójta Gminy,
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok,
 7. Rozpatrzenie:

-     sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,

-     sprawozdania finansowego za 2018 rok,

-     informacji o stanie mienia komunalnego gminy,

 • opinii Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr 3/1/19 z dnia 8 maja 2019r.) oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu,
 • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Mrągowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2018 rok,
 • opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mrągowo wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • udzielenia Wójtowi Gminy Mrągowo wotum zaufania, z tytułu raportu o stanie gminy za 2018 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrągowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.,
 • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 • zbycia mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy Mrągowo, w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego,
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
 • przystąpienia Gminy Mrągowo i Sołectwa Wierzbowo do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – miejscem, w którym warto żyć…”,
 • zmiany budżetu gminy na 2019 rok,
 1. Interpelacje i zapytania radnych,
 2. Wolne wnioski i informacje,
 3. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki: