Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia na sprzedaż, dzierżawę nieruchomości.

Ogłoszono przez Marcin Banach

WÓJT GMINY MRĄGOWO - ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy

 

 

RBK.6840.10.17/19                                                                          Mrągowo, dnia 09.04.2019r.

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

 

- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195/39 o pow. 0,1109ha położona w obrębie Szestno, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012783/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40.000,00zł  słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4.000,00zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).

- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195/40 o pow. 0,1019ha położona w obrębie Szestno, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012783/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35.000,00zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych ).
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.500,00zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

- ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195/41 o pow. 0,0745ha położona w obrębie Probark, zapisana w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00012783/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.000,00zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych ).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 3.300,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

 

Wymienione nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do nich postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości ich nabycia przez gminę.

Uzbrojenie nieruchomości w media oraz infrastrukturę jest przeciętne. Działki leżą na obszarze, do którego poza drogą, doprowadzono: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjną, sieć elektryczną, sieć telekomunikacji (telefoniczną). Żadne instalacje do działek nie zostały doprowadzone.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo działki znajdują się w strefie II Krajobrazowej w obszarze IIA – tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanistycznym.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 roku włącznie, na rachunek Urzędu Gminy w Mrągowie w Banku Millennium Oddział Mrągowo nr 29116022020000000061936140. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu.

 

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A, w sali Nr 10, od godziny 11.00.                             Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Koszty związane z przeniesieniem własności(akt notarialny i opłaty sądowe) ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójtowi Gminy Mrągowo przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat RBK Urzędu Gminy w Mrągowie pok. Nr 10, telefon (89) 741-29-24 wew. 207.

Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mrągowie, w sołectwie oraz w prasie i na stronie internetowej bip.gminamragowo.net od 09 kwietnia 2019r. do 15 maja 2019r.

 

 

 

 

Kierownik RBK

Wojciech Trawiński

Załączniki: