Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Mrągowo, dnia 19.06.2017 r. Znak: IPP.6733.16.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Mrągowo, dnia 19.06.2017 r.

Znak: IPP.6733.16.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

Wójt Gminy Mrągowo na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamia

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki ewidencyjnej nr 273 w obrębie geodezyjnym 29-Zalec, gmina Mrągowo.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Gminy Mrągowo, w pokoju nr 2.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

 

K.J.