Wersja obowiązująca z dnia

RODO informacja

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotycząca COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Oznacza to wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów z mocy ustawy.

Jednocześnie czynności dokonane w tym okresie pozostają skuteczne.


O ile we wniosku lub formularzu nie określono inaczej, to Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Mrągowo z siedzibą w Urzędzie Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Mateusz Szenbek, z siedzibą: 52-131 Wrocław, ul. Barbary Kostrzewskiej 3.
Osoba upoważniona do kontaktu: Mateusz Szenbek wspolpraca@bodo24.pl
 

Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innych szczegółowych przepisach prawa.
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.