Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Justyna Bahr

Zarządzenie Nr 364/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 28 lutego 2018r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

  ZARZĄDZENIE Nr 364/18

Wójta Gminy Mrągowo

    z dnia 28 lutego 2018r.

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na własność w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm. ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 ) oraz wykonaniu uchwały Nr XLI/411/14 Rady Gminy Mrągowo z dnia 06 listopada 2014r. w sprawie zbycia mienia komunalnego,

 

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mrągowie na okres 21 dni, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sołectwie położenia nieruchomości, a także na stronie internetowej urzędu bip.gminamragowo.net.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Mrągowie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: