Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 355/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 15.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 355/18

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 15.01.2018 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                 Wójt Gminy Mrągowo

 

                                                       Jerzy Krasiński

 


 

Załącznik do Zarządzenia nr 355/18

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 15.01.2018 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147                 ze zm.), Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia                     w drodze bezprzetargowej.

1.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu użyczenia

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie

Nr działki

Nr KW

Ogółem

Do użyczenia

1

Lokale handlowo-usługowe znajdujące się  w budynku w Mrągowie przy ul. Brzozowej 24

(działka nr 1/4 o. Mrągowo).

OL1M/00009859/0

127,20 m2

127,20 m2

Nieruchomość lokalowa użyczona zostanie z przeznaczeniem do składowania i dystrybucji żywności.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa Terenów Mieszkaniowo-Usługowych – teren pod zabudowę usługową obszar oznaczony symbolem US3.

 

Do 1 roku od podpisania umowy.

(koszty utrzymania)

-

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie na wniosek.

 

 

2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (tj. od dnia 15.01.2018 r. do dnia 05.02.2018 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Mrągowo

 

Jerzy Krasiński