Kategoria: Harmonogram odbioru odpadów

Ogłoszono przez Marcin Banach

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych

 

 

L.p.

 

 

Rodzaj odpadów komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie jednorodzinnej  i wielorodzinnej

 

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne  oraz domki letniskowe i inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
 

 

1

 

Niesegregowane
( zmieszane odpady komunalne )

 

Zabudowa jednorodzinna

 co najmniej raz na dwa tygodnie

Zabudowa  wielorodzinna

co najmniej raz na  tydzień

 

 

Co najmniej raz na dwa  tygodnie

 

 

2

 

Szkło i opakowania ze szkła

Co najmniej raz w miesiącu

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w miesiącu

 

 

 

3

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania z metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe

Co najmniej raz w   miesiącu

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

Co najmniej raz w   miesiącu

 

 

4

 

Papier, tektura
i opakowania z papieru i tektury

Co najmniej raz w   miesiącu

W okresie od 01 kwietnia do 30 września - raz na dwa tygodnie

 

 

Co najmniej raz w   miesiącu

 

 

 

5

 

Popiół z palenisk domowych

 

 

Co najmniej raz w   miesiącu

 

 

Co najmniej raz w miesiącu

 

 

6

Odpady biodegradowalne, w tym bioodpady
 

Co najmniej raz w miesiącu

 

-

 

 

7

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do 30 listopada)

 

 

-

 

 

8

 

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

 

Dwa razy do roku
(w okresie od 01 marca do 30 listopada)

-

 

 

9

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

 

Pojemnik ustawiony
na żądanie właściciela,
w ilości nie większej niż 1 tona rocznie od nieruchomości, po uzgodnieniu z przedsiębiorca odbierającym odpady komunalne

 

-

10

Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony

Za każdym razem, gdy zaistnieje potrzeba

-

 

Załączniki: