Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie nr 332/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie nr 332/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 13.11.2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami)

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Mrągowo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński


Załącznik do Zarządzenia nr 332/17
Wójta Gminy Mrągowo
z dnia 13.11.2017 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Znak sprawy:

RBK.6845.2.7.2017

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej.

1.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem

Nr działki

Nr KW

Ogółem

Do najmu

1

Pomieszczenie znajdujące się w budynku nr 47 (świetlicy) w Wyszemborku, zlokalizowanym na działce nr 93/1

OL1M/00011596/5

30,57 m2

5 m2

Nieruchomość lokalowa wynajęta zostanie z przeznaczeniem na miejsce prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia Nasz Wyszembork

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo działka znajduje się w strefie II „Krajobrazowa”, obejmującej tereny objęte ochroną krajobrazu, w obszarze IIA o funkcji obszaru: rolnictwo, turystyka, leśnictwo.

 

Do 3 lat od podpisania umowy

nieodpłatnie

-

Nieruchomość zostanie oddana w użyczenie na wniosek

 

2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (tj. od dnia 13.11.2017 r. do dnia 04.12.2017 r.) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 60A, tablicy ogłoszeń miejscowości, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy adres: bip.gminamragowo.net Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

WJ

 

 

 

Załączniki: