Wersja archiwalna z dnia

Zarządzenie Nr 265/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

Zarządzenie Nr 265/17

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 24 lutego 2017 r.

 

w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 11-17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817) w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 250/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1

1.1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2017 w zakresie:

I .   Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

  •  Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 4.500,00 zł,
  •  Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 3.500,00 zł,
  •  Gminnemu Klubowi Sportowemu „SALĘT” Boże w kwocie – 25.000,00 zł,
  •  Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.000,00 zł,
  •  Stowarzyszeniu EkoWieś w kwocie – 4.000,00 zł.

II. Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego postanawiam przyznać dotację:

  •  Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 4.000,00 zł,
  • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

III. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przyznaję dotację:

  • Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Warmińsko- Mazurskiego Zarząd w Olsztynie Oddział Miejsko-Powiatowy w Mrągowie - 8.000,00 zł.

IV. Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację: 

  • Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł

1.2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński

Załączniki