Kategoria: Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2016 roku
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U.2013 r., poz. 1399, ze zm.), Wójt Gminy Mrągowo informuje, że Rada Gminy Mrągowo w dniu 29 października 2015 r. podjęła uchwałę Nr XII/99/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, zmienioną uchwałą Rady Gminy Mrągowo nr XIII/112/15 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
W związku z powyższym od dnia 01.01.2016 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wynosi:
- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 11,00 zł za jeden miesiąc od mieszkańca,
- jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty - 16,00 zł za jeden miesiąc od mieszkańca
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustaloną jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Mrągowo należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:
1. za I kwartał roku w terminie do 15 lutego
2. za II kwartał roku w terminie do 15 maja
3. za III kwartał roku w terminie do 15 sierpnia
4. za IV kwartał roku w terminie do 15 listopada
Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy w Mrągowie (parter, pok. Nr 15) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo: 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121 z opisem tytułu operacji: „ Odpady komunalne za okres …..”.
Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
Wójt Gminy Mrągowo

(-) Jerzy Krasiński