Kategoria: Oświadczenia

Ogłoszono przez Marcin Banach

Oświadczenia majątkowe: wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załączniki: