Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
41Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-072016-12-21usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholuArchiwum
42Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-072016-12-21Świadczenie usług w zakresie psychoterapii uzależnień dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także osób współuzależnionych w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2018.Archiwum
43Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-072016-12-21Świadczenie usług w zakresie pomocy prawnej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013 – 2018.Archiwum
44Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-12-012016-12-06Gmina Mrągowo,11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 60A informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: przegląd 56 stanowisk komputerowych dostarczonych do beneficjentów w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrągowo” w ramach Osi Priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013Archiwum
45Nieograniczony2016-11-252016-12-05"Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Mrągowo w terminie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku".Archiwum
46Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-11-042016-11-15Zimowe utrzymanie dróg na terenie gm. Mrągowo w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem gminy na dwie części.Archiwum
47Nieograniczony2016-10-042016-10-18PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 231 W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO GMINA MRĄGOWOArchiwum
48Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-09-092016-09-19OGŁOSZENIE Urząd Gminy Mrągowo zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli okresowej przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Mrągowo.Archiwum
49Nieograniczony2016-08-122016-08-23Dowożenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Mrągowo poprzez zakup biletów miesięcznych.Archiwum
50Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy2016-08-112016-08-22ZAPYTANIE OFERTOWE NA WERYFIKACJĘ, AKTUALIZACJĘ I USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI PRZEBIEGU ORAZ PROGRAMU-FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI SIWZ NA WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI ZAMIERZENIAArchiwum
Strona 5 z 6