Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA Nr XXXV/273/17 Rady Gminy Mrągowo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2016 rok

Numer aktu: XXXV/273/17

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XXXV/273/17

 Rady Gminy Mrągowo

  z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mrągowo z tytułu wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 23 ust.5 Statutu Gminy Mrągowo przyjętego Uchwałą Nr VII/48/2003 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrągowo (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 85 poz. 1240 ze zm.) na wniosek Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Mrągowo uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mrągowo absolutorium, informacją o stanie mienia Gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, w wyniku głosowania jawnego, Rada Gminy Mrągowo udziela Wójtowi Gminy Mrągowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016.
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załączniki: